Khi đi làm tôi được nhận lương vào ngày bao nhiêu?

 13/01/2023

Nhân sự nhận lương ngày 15 tháng kế tiếp. (Ví dụ lương tháng 1 được gửi vào ngày 15 tháng 2)

Share: 

Tuyển dụng mới nhất